977 50 52 52 info@compossar.es

AVISO LEGAL Y

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Teléfono con rótulo Hotel H10 Tarraco

AVÍS LEGAL

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓ

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular de domini web és COMPOSSAR TARRAGONA, S.L. (d’ara endavant COMPOSSAR), amb domicili a aquest efecte en POLÍGON FRANCOLÍ, PARCEL·LA 19, NAU 1. 43006. TARRAGONA. número de C.I.F.: B-43292820 inscrita en el REGISTRE MERCANTIL DE TARRAGONA, TOM 720, FOLI 7, FULLA T1129, INSCRIPCIÓ 3a, AMB NIF B-43292820. Correu electrònic de contacte: info@compossar.es del lloc web.

2. USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de COMPOSSAR atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

3. ÚS DEL LLOC WEB

www.compossar.es proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a COMPOSSAR o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Compossar, creadora del lloc web ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Compossar creadora del lloc web , dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificaro manipular els seus missatges. Compossar, creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, COMPOSSAR no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 

4. PROTECCIÓ DE DADES

COMPOSSAR compleix amb les directrius de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vela per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a Compossar, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas.

Així mateix, COMPOSSAR informa que dona compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

COMPOSSAR de per si mateix, o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de COMPOSSAR o bé dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de COMPOSSAR. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de COMPOSSAR. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de COMPOSSAR.

 

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

COMPOSSAR no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

 7. MODIFICACIONS

COMPOSSAR es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri necessàries en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

 

8. ENLLAÇOS

En el cas que en compossar.es es disposessin enllaços o enllaços feia altres llocs d’Internet, COMPOSSAR no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas COMPOSSAR assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

9. DRET D’EXCLUSIÓ

COMPOSSAR es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

 

10. GENERALITATS

COMPOSSAR perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA D’AQUESTES

COMPOSSAR podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguin modificades per unes altres.

 

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre COMPOSSAR i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de TARRAGONA.

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

  1. Compossar Tarragona, S.L. informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

En aquest sentit, Compossar Tarragona, S.L. garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reial decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

L’ús d’aquesta web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

  1. Recollida, finalitat i tractaments de dades

Compossar Tarragona, S.L. té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que poden dur-se a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, Compossar Tarragona, S.L. serà considerada com a responsable de les dades recaptades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Al seu torn Compossar Tarragona, S.L. informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recaptades contempla: L’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial.

Asímismo, per als usuaris que hagin donat el seu consentiment explícit mitjançant marcar la casella corresponent en el formulari de contacte, Compossar envia periòdicament emails amb notícies i promocions. Els usuaris poden donar-se de baixa d’aquesta llista en qualsevol moment. 

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de manera automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Totes les dades personals, que siguin recollits a través del lloc web de Compossar Tarragona, S.L., i per tant tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporats en els fitxers declarats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per Compossar Tarragona, S.L..

  1. Comunicació d’informació a tercers

Compossar Tarragona, S.L. informa els usuaris que les seves dades personals no seran cedits a terceres organitzacions, amb l’excepció que aquesta cessió de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan Compossar Tarragona, S.L. disposi del consentiment exprés de l’usuari.

 

  1. Drets dels usuaris

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

Mentre les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de Compossar Tarragona, S.L.. Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que es preveu en la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per a fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: Compossar Tarragona, S.L., Polígon Francolí, Parcel·la 19, Nau 1, 43006, Tarragona, o la direcció que sigui substituïda en el Registre General de Protecció de Dades. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

  Grup Compossar

Letra A en PVC

Copas grabadas

Vols copes personalitzades per a regalar o gaudir? Copas Grabadas és la teva pàgina: copes de vi, cava, gintonic, i més, gravades amb làser, que pots personalitzar al teu gust.

Letra a en metacrilato

Cristalfilm

L’última tecnologia per al vidre. PDLC és una làmina que permet convertir espais envidrats, per la seva naturalesa transparents, a espais privats i opacs. Tan sols amb pitjar un botó serà suficient per a triar quin tipus espai vols: a la vista o íntim.

 

Letra B en madera

Promopantallas

Descobreix el potencial de tenir una pantalla LED al teu aparador. Tria la teva pantalla LED ideal i rendibilitza la teva botiga física com mai abans. Així de fàcil.

Letra C en Dibond (Aluminio)

Posters Baratos

A Posters Baratos trobaràs una varietat de grandàries per a crear pòsters barats personalitzats, de la forma més senzilla possible, en diferents grandàries i gramatges.